Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie

Deklaracja dostępności (www.bip-jemielno.gopsinfo.pl)

Data publikacji: 2021-03-01

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip-jemielno.gopsinfo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-13 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusława Olszewska, gops@jemielno.gopsinfo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 544 71 63 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie, Jemielno 30,56-209 JEMIELNO Do budynku prowadzą dwa wejścia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się na piętrze do którego prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych oraz na wózkach przed wejściem do budynku znajduje się dzwonek. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wyróżnienie za pomocą kontrastu barwnego na krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia schodów na wszystkich ciągach schodów w budynku, z których korzystają petenci oraz progów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnie. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Aktualizacja deklaracji: 2022-03-31

Otwórz deklarację dostępności strony www.bip-jemielno.gopsinfo.pl

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-01
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu

  1. 2021-03-01 (16:58:06)
    Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Deklaracja dostępności (www.bip-jemielno.gopsinfo.pl)
    Redaktor: Administrator systemu
  2. 2021-03-01 (16:58:11)
    Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Deklaracja dostępności (www.bip-jemielno.gopsinfo.pl)
    Redaktor: Administrator systemu